Uppförandekod

- Uppförandekod

Uppförandekod


Familjärt, dynamiskt och ansvarsfullt är de tre grundpelarna i affärsprinciperna för familjeföretaget Roth.

I vår uppförandekod tillkännager vi uttryckligen vårt sociala ansvar i vår entreprenörsverksamhet och fastställer säkra riktlinjer för vår verksamhet. Med denna som grund kan vi stärka och långsiktigt bygga vidare på det förtroende som våra affärspartners visar oss.

Varje dag tar vi ansvar för såväl våra företagsprocesser, produkter, affärsrelationer och medarbetare som för miljön och samhället. För att kunna ta detta ansvar måste vi känna till våra värderingar och verka därefter, samt följa tillämpliga lagar och bestämmelser. Med detta frivilliga åtagande vill vi också säkerställa att vi följer globala sociala krav på etiskt och moraliskt uppförande. Detta betyder också att upprätthålla och främja rättvisa och hållbara standarder i vår kontakt med leverantörer och kunder och med företagets medarbetare.

Vi strävar efter att se till att alla som är inblandade i våra processer vägleds av dessa riktlinjer och verkar därefter. Genom att anamma våra värderingar säkrar vi vårt värderingsbaserade familjeföretags framtida överlevnad och framgång.

Denna uppförandekod gäller för alla Roth företag.

Ledningen
Roth Industries GmbH & Co. KG

Ansvar i kontakt med affärspartner


Vår affärsverksamhet är inriktad på kunden. Detta fokus är en viktig del av våra affärsprinciper. I detta hänseende åtar vi oss att bedriva rättvis konkurrens i våra kontakter med kunder, leverantörer och marknadspartners. Kontakten med myndigheter kännetecknas av
förtroende och vi följer konsumentskyddsstandarder. Vår affärsverksamhet bygger på allmänt erkända rättvisa och ärliga affärsmetoder.

Noll korruption
För att vårda våra partnerskap ser vi till att undvika personligt beroende och förpliktelser gentemot affärspartners. Vi avvisar mutor och korruption och accepterar inga sådana beteenden. Företagets medarbetare får aldrig ta emot eller erbjuda gåvor som kan antas påverka affärsbeslut eller leda till otillbörliga fördelar. Om det är brukligt och förekommande med gåvor i ett visst land måste det säkerställas att de inte leder till beroendeställningar och att nationella rättsliga standarder respekteras.

Vi förväntar oss att alla Roths medarbetare använder sunt förnuft när de ger eller tar emot gåvor. Överträdelser leder till arbetsrättsliga åtgärder.

Antitrustlagstiftning och konkurrensregler
Roth tror på rättvis konkurrens. Därför följer vi regler om konkurrensskydd, särskilt antitrustlagstiftning och andra konkurrensreglerande standarder. Olagliga avtal om priser eller andra villkor, säljområden eller kunder samt missbruk av marknadsstyrka går emot våra affärsprinciper.

Vi leds av allmänt accepterade etiska värderingar och principer, särskilt integritet, ärlighet och mänsklig värdighet. Vi följer tillämpliga lagar och standarder i de länder där vi är verksamma.

Utländsk handelsrätt och exportkontroll
Som internationellt aktivt företag fäster vi stor vikt vid frihandel i enlighet med tillämpliga lagar. Därför följer vi alltid internationella rättsliga bestämmelser om exportkontroll vid export och utländska handelsaktiviteter. Vi genomför nödvändiga kontroller av detta, till
exempel med hjälp av egenutvecklad programvara.

Dataskydd
Vi behandlar uppgifter om våra affärspartners, kunder och medarbetare ansvarsfullt och följer lagar och bestämmelser om dataskydd. Affärspartners affärshemligheter behandlas konfidentiellt av företaget och dess medarbetare. Det är förbjudet att lämna ut konfidentiell information till tredje part eller att göra den allmänt tillgänglig. Detta gäller även för företagets medarbetare vars anställningsförhållande har upphört.

I vår dagliga användning av informationsteknik (IT) förväntar vi oss att våra medarbetare skyddar datorsystemet och IT-nätverket. För att undvika skador inifrån eller utifrån företaget måste alla vara försiktiga med användaruppgifter, lösenord, filer, e-postbilagor
och internetlänkar.

Socialt ansvar

Vi strävar efter att vara kunskapsledare på respektive marknad genom kvalitet och innovation. Detta utgör en del av våra affärsprinciper. Vårt företags utveckling och tillväxt är starkt kopplat till människors levnadsvillkor och levnadsmiljöer. Därför är socialt ansvar och integritet viktiga grundpelare i vår verksamhet.

Skydd av mänskliga och arbetsrättigheter
Som familjeägt företag med verksamhet över hela världen tar vi ett globalt ansvar och följer internationellt erkända mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vi stärker efterlevnaden av dem på alla platser där Roth bedriver verksamhet. Vi förkastar barnarbete och alla yper av utnyttjande av barn och unga och följer tillämpliga lagar. Vi förkastar alla typer av tvångsarbete. Vi förväntar oss också att våra leverantörer och affärspartner erkänner de mänskliga rättigheterna.

Företagets medarbetare får inte tvingas till anställning, varken direkt eller indirekt, genom våld eller hot. Även vid disciplinåtgärder måste alla företagets medarbetare behandlas med värdighet och respekt, och sådana åtgärder får endast vidtas i enlighet med tillämpliga nationella och internationella standarder och internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Socialt ansvar
Vi är engagerade i sociala framsteg, utbildning, konst, kultur och föreningsliv. Som ett värdebaserat familjeföretag vill vi stärka människors levnadsvillkor - särskilt i respektive regioner på våra orter. Roth stöder många organisationer och institutioner, till
exempel workshopparna ”Lebenshilfe”. För en bra balans mellan arbete och fritid ger vi våra medarbetare flera erbjudanden, till exempel daghemmet ”Rothkehlchen” på företagets huvudkontor, och arbetsdelning samt flexibla arbetstider för medarbetare som vårdar anhöriga.

Att utbilda kompetenta arbetstagare är särskilt viktigt för oss. Varje år har vi många lärlingar, ettårspraktikanter och studenter på utbildning hos oss. Anställnings- och utbildningsgraden i familjeföretaget Roth ligger över genomsnittet.

Miljöskydd
Aktivt miljöskydd finns förankrat i våra affärsprinciper. Att bevara resurser i utvecklingen, produktionen och användningen av våra produkter är av största vikt för oss. Därför följer vi principerna i FN:s Riodeklaration.

Vårt ansvar för vår miljö förpliktar oss att gå ännu längre än de rättsliga kraven för att skydda miljön. Genom att göra så bidrar vi i avsevärd utsträckning till minskade koldioxidutsläpp.

Hållbarhet hos Roths produkter
Roths produktkoncept är utformat för att skydda miljön mot skada genom användning av miljövänliga material. Med noggrant utvalda material och särskild systemteknik ser vi till att våra produktsortiment håller länge. Tiotals år av användning bevisar detta.

Genom innovativa produktlösningar skapar vi tillverkningsprocesser som kräver mindre energi med samma eller bättre effektivitet. Genom att använda hållbar, högteknologisk plast som grund i våra produktsystem gör vi ett viktigt bidrag för att förbättra den ekologiska balansen.

Att använda återvinningsbara material i tillverkningen av våra produktsystem är ett måste för utvecklingen. Vårt konstanta arbete med att bevara resurser har prisbelönats.

Byggnads- och industriteknikens innovativa produktkoncept bidrar varje dag till att spara energi och skydda miljön. Exempelvis gör vi stora energibesparingar med våra system för trycklagring för kapitalvaror, men också genom att generera ekologisk energi med värmepumpar och solpaneler och effektiva strålningsvärme och kylsystem för energianvändning. Europeiska miljöbyrån erkände hållbarheten av Roths sortiment av byggtekniker 2021.

Ansvar gentemot varandra

Vår företagskultur kännetecknas av en familjär atmosfär. Direktkontakt utan hierarkiskanivåskillnader, korta beslutsprocesser, kontinuerligt ledarskap och lång anställning inom företaget är vad som särskiljer oss från andra. Vi tar itu med utmaningar tillsammans.
Handlingsfrihet råder och personliga initiativ uppmuntras. Varje medarbetare är en viktig del av vårt familjeföretag. Vårt kommunikationsklimat är öppet och tillitsfullt och kännetecknas av ömsesidig respekt, uppskattning och tolerans.

Respekt
Vi behandlar alla människor rättvist och värdigt. Roth uppskattar mångfald och främjar ett klimat där vi lär av varandra. Vi respekterar varje individs personliga rättigheter, värdighet och integritet. Vi avvisar alla former av diskriminering, oavsett om det rör sig om etniskt ursprung, hudfärg, kön, mental eller fysisk funktionsnedsättning, ålder, religiös tro, medlemskap i en arbetstagarorganisation eller andra personligaegenskaper.

Arbetstagares rätt till föreningsfrihet, mötesfrihet och kollektiva förhandlingar, ska i den utsträckning som tillåts och är möjligt enligt respektive lands lagstiftning respekteras.

Vi tolererar inte mobbning, fysiskt eller psykiskt våld eller någon form av sexuella övergrepp. Vi garanterar rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Arbete och hälsa
Säkra och trivsamma arbetsförhållanden är grunden för vår ekonomiska framgång. Med vår hälso- och säkerhetshantering kan vi skapa förutsättningarna för detta, identifiera möjliga faror på ett tidigt stadium och vidta lämpliga motåtgärder. I detta arbete följer vi nationella och internationella regler om skydd av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Alla medarbetare i Roth ska vara uppmärksamma på arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar så att de kan förhindras.

Vi erbjuder också hälsodagar, utbildning och förebyggande program för att främja våra medarbetares hälsa.

Alla medarbetare får en rättvis lön för sin anställning. Lönen ska betalas på ett praktiskt sätt och lönespecifikation ska tillhandahållas på lämpligt vis. Arbetstiderna ska följa tillämplig nationell lag, industristandard eller relevanta ILO-konventioner.

Skydd av företagets resurser
Vi hanterar företagets resurser med omsorg, vi slösar inte med dem och vi skyddar dem mot skada och stöld. Resurserna används uteslutande för att uppnå Roths företagsmål; vi använder dem alltså endast för affärsändamål.

En kostnadsmedveten användning av tillgängliga resurser bidrar till företagets framgång.

Vi respekterar också våra kunders och affärspartners egendom.

Att skydda företagets resurser betyder också att vi behandlar immateriella rättigheter, uppfinningar och affärs- och handelshemligheter strikt konfidentiellt och att vi endast använder dem för affärsändamål i familjeföretaget Roths intresse.

Kommunikation
Att vi behandlar varandra med respekt är något som även återspeglas i vår externa kommunikation. I exempelvis sociala medier behandlar vi familjeföretaget Roth, Roths produkter och våra kollegor med respekt. När vi uttrycker personliga åsikter offentligt måste
det framgå tydligt att det inte är ett uttalande från företaget.

Intressekonflikt
Våra professionella aktiviteter är inriktade på företagets bästa. Vi ser till att våra affärsbeslut inte leder till intressekonflikter mellan familjeföretaget Roth och våra personliga intressen.

Efterlevnad av uppförandekoden
Denna uppförandekod skyddar familjeföretaget Roth, dess medarbetare och affärspartner mot misskötsamhet och är avsedd att säkerställa att alla medarbetare uppför sig i enlighet med lagar och bestämmelser samt våra egna riktlinjer. Uppförandekoden är obligatorisk för alla medarbetare. Roth uppmärksammar sina medarbetare på denna uppförandekod med jämna mellanrum och ser till att den följs.

Ingen som i god tro rapporterar in överträdelser av denna uppförandekod kommer att missgynnas som ett resultat av detta; det har Roth åtagit sig att se till. Överträdelser kan också rapporteras anonymt.

Roth har också åtagit sig att följa uppförandekoden för GKV (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V.), Tysklands förening för plastbearbetningsindustrin, och certifieras för detta vartannat år.