Roth bjälklagsplåt

Roths självbärande bjälklagsplåtar för golv värme i träkonstruktioner är utformade så att systemet ej förändrar bygghöjden i förhållande till en normal golvkonstruktion.

Bjälklagsplåten, som har till uppgift att sprida och fördela värmen från golvvärmeröret, är konstruerat för installation på träbjälkar under spånskiva eller annat självbärande golv.
Utformningen av plåten medför att den automatiskt trycks upp mot golvet och därigenom över för värme till rummet.

Träbjälkarna, där bjälklagsplåten skall monteras mellan, skall ha ett inbördes avstånd av 600 mm där också isoleringen skall förläggas. Isoleringen avslutas 15 mm under överkant golvbjälke och skall vara av en tryck- och formfast sort, t.ex. Rockwool Flexi A-element.

Bjälklagsplåten har två längsgående spår där Roth golvvärmerör monteras i. Plåten kan erhållas för 20 mm rör. Spåren är utformade så att när rören pressas ned låses dessa fast och fungerar därmed som ”rörhållare”. Gällande installations- och bjälklagsritning skall vara tillgänglig vid montering

Teknisk data

Bjälklagsplåt 20RSK Nr 242 10 05
Material0,5 mm galvad stålplåt
Längd500 mm
Bredd590 mm
Röravstånd300 mm
Materialåtgång2,7 st./m²
Röråtgång 
  

 

Teknisk data

 

Bjälklagsplåt 20RSK nr 242 10 05
Material:0,5 mm galvad stålplåt
Längd500 mm
Bredd590 mm
Röravstånd300 mm
Materialåtgång2,7 st./m²
Röråtgångca. 4 m/m²
  

 

 

Montering
1. När bjälklaget är monterat med ett inbördes av stånd av 600 mm installeras bjälklagsplåtarna ovanpå bjälkarna. Avstånden mellan plåtarna skall vara mellan 50 - 100 mm i längdriktningen och plåten fästes endast på ena sidan (ur expansions-
synpunkt). Plåten skruvas eller spikas fast genom de 4 anvisade hålen. Plåtarnas breddmått är 590 mm vilket innebär att änden på plåten skall fästas 5 mm innan centrum mått på bjälken. Plåtarna skall ej förläggas mer än max 250 mm från tvärgående regel för 20
mm röret.

 

2. Planera härefter rördragningen efter gällande ritning och gör ursparningar i längsgående regel där rören vänder. Ursparningarna skall vara min 25 x 25 mm.

 

3. Påbörja rörförläggningen med att ansluta tilloppsledningen till fördelaren. Glöm ej rörböjstöden. Vi rekommenderar att installationen utföres av 2 personer där den ena sköter rördragningen och den andra snäpper fast röret i bjälklagsplåtens spår. Plåten hålls var samt upp medan röret tryckes ner med tummarna. Det ta för att ej bocka ner plåten så att kontakt med övergolvet uteblir. Om så är fallet innebär det att luftskiktet mellan plåt och övergolv isolerar värmeöverföringen så att ej erforderlig effektavgivning erhålles. Efter montering av rören i plåtarna ska man säkerställa att avstånd mellan plåt och isolering är 10 - 15 mm. Spåren i plåtarna skall vara fria från smuts och röret skall ligga ordentligt nere i spåren och ej ligga i nivå över bjälklagsplåten. Om något spår ej skall förses med rörslinga skall ändå det tomma spåret förses med en rörbit. Detta för att plåten skall bibehålla spänsten. Röret förlägges så spänningslöst som möjligt.


4. Anslut efter färdig rörförläggning returledningen till motsvarande ventil på fördelaren. Märk upp systemet med vilka kretsar som betjänar respektive rum. Följ instruktion för golvvärmefördelaren beträffande provtryckning, injustering samt drift och underhåll.

 


5. Golvvärmeinstallationen är nu klar för övergolvet. 22 mm spånskiva alt. ett massivt trägolv av minst 22 mm krävs enl. BBR. Om spånskiva väljes kan laminat, plastmatta eller kakel läggas ovanpå detta. Respektive fabrikants anvisningar skall följas.


Vigtigt!
Var uppmärksam på att alla Pe-x rör har en expansionskoefficient som innebär att det vid stora variationer av framledningstemperaturen kan medföra vissa ljudproblem (röret gnider mot träreglar). Detta kan avhjälpas genom att ta värmesystemet i drift innan övergolvet lägges. Om ljud då uppstår kan t.ex. en tunn plastbit
läggas mellan rör och träregel. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att installera ett utjämningskärl för att undvika dessa variationer av framledningstemperaturen.

Tillbehör

Roth X-PERT S5® 20 mm

á 120 m

Rsk Nr 242 11 44

Roth X-PERT S5® 20 mm

á 240 m

Rsk Nr 242 11 44

Roth X-PERT S5® 20 mm

á 600 m
(Max. 120 m/slinga)

Rsk Nr 242 11 42

Förbrukning pr. m² är 3,3 meter

  • Minst 28x95/28x120 mm bräda läggs på bjälklaget
  • Spaltöppning 17-20 mm
  • c/c avstånd 200/300 mm
  • Roth värmefördelningsplattor
  • Enkel montering

 

Vill du veta mer om våra produkter?