Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar - Glespanelsystem

Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar för glespanel är speciellt framtaget så att golvvärmeanläggningen inte påverkar bygghöjden på golvkonstruktion i förhållande till normal golvkonstruktion.

Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar för glespanel levereras för 16 mm eller 20 mm golvvärmerör. Värmefördelningsplåtarna monteras i glespanel som är förlagd tvärs bjälkarna. Öppningen mellan brädorna ska vara 19 mm för 16-rör och 23 mm för 20-rör och c/c avstånd på rören 200 mm alternativt 300 mm. Plåtarna har ett längstgående spår där Roth X-PERT/Alu-LaserPlus© rör förläggs.

Spåren är utformade att fungera som ”rörhållare”, då rören pressas ned i spåren blir de låsta i plåten.

  • Minst 28x95/28x120 mm bräda läggs på bjälklaget
  • Spaltöppning 17-20 mm
  • c/c avstånd 200/300 mm
  • Roth värmefördelningsplattor
  • Enkel montering

Teknisk data

Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar 16 mm rörRsk Nr 242 11 23
Material0,5 mm Aluminiumplåt
Längd1200 mm
Bredd180 mm
Materialförbrukning4 st/m2
Rörförbrukningca 5,5 m/m2 (C/C 200 mm)
  
Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar 16 mm rörRSK Nr 242 11 24
Material0,7 mm Aluminiumplåt
Längd1200 mm
Bredd260 mm
Materialförbrukning2,5 st/m2
Rörförbrukningca 3,6 m/m2 (C/C 300 mm)
  
Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar 20 mm rörRsk Nr 242 11 23
Material0,5 mm Aluminiumplåt
Längd1200 mm
Bredd260 mm
Materialförbrukning2,7 st/m2
Röråtgångca 3,6 m/m² (C/C 300)
  
Normer och krav i förhållande till gällande byggföreskrifter.
I våtrumskonstruktioner bör Byggkeramikrådets branschregler BBV följas
 

 

Teknisk data

Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar 16 mm rörRSK Nr 242 11 23
Material0,5 mm Aluminiumplåt
Längd1200 mm
Bredd180 mm
Materialförbrukning4 st/m2
Rörförbrukningca 5,5 m/m2 (C/C 200 mm)
  
Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar 16 mm rörRSK Nr 242 11 24
Material0,7 mm Aluminiumplåt
Längd1200 mm
Bredd260 mm
Materialförbrukning2,5 st/m2
Rörförbrukningca 3,6 m/m2 (C/C 300 mm)
  
Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtar 20 mm rörRSK Nr 242 11 32
Material0,5 mm Aluminiumplåt
Längd1200 mm
Bredd260 mm
Materialförbrukning2,7 st/m²
Röråtgångca 3,6 m/m² (C/C 300)
  
Normer och krav i förhållande till gällande byggföreskrifter. våtrumskonstruktioner bör Byggkeramikrådets branschregler BBV följas.

1. På golvbjälkarna skruvas alt. spikas ett glespanelsgolv av min.
28 mm tjock alt. lämplig virkesdimension, godkänd för att klara
bäringen av golvkonstruktionen, med 2 st spik på varje bjälke.
Använd varmförzinkade räfflade spik. Den första brädan monteras
50 mm från yttervägg. Glespanelen avslutas 30 mm in på sista
bjälke vid tvärvägg. Brädorna spikas inte i de bjälkar där rören ska
vända. Detta för att underlätta rörvändningarna. Läkten fastgörs
med mellanrum 19 mm för 16 mm rör och 23 mm för 20 mm rör.

2. Därefter påbörjas värmeinstallationen med att lägga ut Roth QuickTemp Värmefördelningsplåtarna. Plåtarna trycks varsamt ner i ”spåren” mellan brädorna. Inbördes avstånd mellan plåtarna i längdriktning bör vara mellan 20 mm.

3. Utläggning av rören inleds med att framledningen anslutes på
fördelare. Glöm inte rörböjstöd. Spåren i plåten ska vara väl ren-
gjorda. Rören trycks ner i plåten efter angivet mönster enligt
slingritning. I vändningarna böjes rören 180° och vänder tillbaka
i nästa plåt. Rören ska ligga ordentligt ner i spåren och inte i nivå
över plåten. Beakta golvvärmerörens expansion. Låt därför rören
ligga så spänningslöst som möjligt vid vändningar och stråk. Spika
därefter kvarvarande glespanel när vändningarna är klara.

4. Anslut returledningen till motsvarande ventil på golvvärme-
fördelaren. Märk upp systemet med vilken krets som betjänar
respektive rum. Följ instruktionerna för golvvärmefördelaren med
hänsyn till provtryckning, injustering och underhåll.


Golvvärmeinstallationen är nu klar för övergolvet. Fuktspärr monte-
ras där det krävs. I de fall då parkett-, laminat eller massivt golv av
min 14 mm tjocklek ska förläggas följ golvleverantörens föreskrift-
er beträffande stegljudsdämpning, limning och spikning. Massivt
golv bör inte överskrida 28 mm. Övergolv av plast- eller linoleum-
matta kräver ett undergolv av 18 mm spånskiva som skruvas och
limmas enligt spånskiveleverantörens anvisningar. Skall klinker
förläggas krävs ett lager av 18 mm spånskiva och ytterligare ett
lager av 13 mm golvgips som hellimmas mot underliggande spån-
skiva.


Viktiga föreskrifter
Var uppmärksam på att alla Pex rör har en expansionskofficient
som innebär att vid stora temperatursvängningar av framledning-
stemperaturen i värsta fall kan leda till ljudproblem. Tappvatten-
prioriterade pannor/värmepumpar bör därefter kompletteras med
utjämningskärl eller dylikt.


Därför bör en igångkörning av systemet göras innan övergolv
monteras för att säkerställa att rören inte skapar oljud vid kontakt
med träkonstruktionen. Om det mot förmodan skulle uppstå oljud
kan ljuddämpande material tex plastfolie eller dylikt läggas mellan
rör och träkonstruktion.


Då trä är ett levande material kan möjligheten finnas att mellan-
rummen mellan glespanelbrädorna förändras med årstiderna och
att det därigenom kan uppstå rörelse och i ogynnsamma fall ljud
i golvkonstruktionen. Roth tar ej ansvar för eventuella
effekter som uppstår beroende på detta. Som alternativ kan Roth
Spårskiva 22 användas, vilken har en högre formstabilitet. Vi
rekommenderar att Roth Alu-LaserPlus® 16 x 2 eller 20 x 2 mm
används för detta system pga dess knappa längdutvidgning

  • Minst 28x95/28x120 mm bräda läggs på bjälklaget
  • Spaltöppning 17-20 mm
  • c/c avstånd 200/300 mm
  • Roth värmefördelningsplattor
  • Enkel montering

 

Vill du veta mer om våra produkter?

Ladda ner

broschyr, datablad och installationsdokument